Pravidla Facebookové / Instagramové soutěže - únor

1. Organizátorem soutěže je společnost Netsello s.r.o., sídlem: Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 07439610

3. Doba a místo konání soutěže Soutěž proběhne v termínu  25.2.2020 – 25.3.2020 bude probíhat na Instagramu, Facebooku a soutěžit smějí pouze občané České republiky.

4. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže. Pro účastníky soutěže – fanoušky instagramové stránky berghoffczech a facebookové stránky https://www.facebook.com/BergHOFF.cz/ (dále také pouze „fanoušky“) – platí následující pravidla:

4.1. Podmínkou účasti v soutěži je být k okamžiku, kdy se zájemce o účast v soutěži chce soutěže zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na síti Instagram nebo Facebook a být fanouškem instagramové stránky berghoffczech nebo facebookové stránky https://www.facebook.com/BergHOFF.cz/.

4.2. Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého instagramového profilu.

4.3. Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby,které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Fotografie, texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, která soutěžící uveřejní v rámci soutěže, (dále společně jen „vložený materiál“) nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).

5. Mechanismus soutěže -

Dne  25.2.2020 – 25.3.2020 20:00 mají fanoušci možnost publikovat své odpovědi do komentáře na síti Instagramu nebo facebooku - Do soutěže bude zařazena pouze jedna z odpovědí, kterou účastník publikuje. - odpověď musí být publikována do komentáře - Účastník soutěže musí mít veřejný profil na síti Instagram.

- Účastník soutěže musí sledovat instagramový profil berghoffczech nebo facebookový profil https://www.facebook.com/BergHOFF.cz/ - musí být identický s použitým kanálem kde účestník odpovídá.

- Porota vybere jednoho soutěžícího, slosováním ze všech platných hlasů které jsou na síti Instagramu a Facebooku (jedna výhra pro oba kanály). Slosování bude natočeno na video a publikováno na naší facebookové i instagramové stránce.

6. Výhry v soutěži a jejich oznámení

Výherce obdrží balíček který bude obsahovat 1x Elektrický otvírák na víno Geminis BergHOFF: https://www.berghoff.cz/produkt/elektricky-otvirak-na-vino-geminis/. Vyhrát může pouze jeden člověk ze všech soutěžních komentářů z Facebooku a Instagramu. 

Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi a nebo třetím osobám. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

7. Předání výher Výhercům budou výhry zaslány na jimi uvedené adresy kurýrem či poštou. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

8. Autorská práva, souhlas se zpracováním osobních údajů a schválení pravidel Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže. Soutěžící poskytuje vstupem do soutěže pořadateli a organizátorovi bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít vložený materiál ke všem způsobům užití uvedeným v z. č.121/2000 Sb., autorský zákon (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům organizátora a/nebo pořadatele soutěže. Soutěžící se zavazuje odškodnit pořadatele nebo organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim způsobené v důsledku umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly sítě Instagramu/Facebooku.

Účastí v soutěži projevuje dále soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor i pořadatel jsou oprávněni pořizovat obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy výherců soutěže či shromažďovat jejich projevy osobní povahy, a uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v jakýchkoliv jiných propagačních materiálech a prostředcích pořadatele, to vše bezplatně a bez omezení místa, času, množství a způsobu užití.

Vstupem do soutěže soutěžící:

- souhlasí, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (v tomto bodě dále jen „zákon“), se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže pořadateli a organizátorovi k marketingovým účelům tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu;

- potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů, případně z jeho pověření organizátorem coby zpracovatelem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník soutěže bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou, kromě organizátora a pořadatele soutěže, zpracovávat další osoby pověřené organizátorem nebo pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.

Zpracovávané údaje budou zpřístupněny pořadateli a organizátorovi soutěže, všem zpracovatelům a osobám jinak zúčastněným na realizaci soutěže či jiných marketingových akcích organizátora nebo pořadatele soutěže, popřípadě osobě, které organizátor či pořadatel soutěže údaje předá. Účastník soutěže souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.

9. Termíny

Soutěž:  25.2.2020 – 25.3.2020 20:00

Vyhlášení výherce: proběhne nejpozději do 1. 4. 2020

Rozesílka výhry do 20. 4. 2020

10. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže

10.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webu www.berghoff.cz, intagramu či facebooku.

10.2. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde,může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele o vyloučením ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.

10.3. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo považovat za podvodné takové instagramové, které mají méně než 20 sledujících, a soutěžícího s takovým účtem ze soutěže bez náhrady vyloučit.

10.4. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Instagramu/Facebooku) ani za jednání třetích osob na sociální síti Instagramu/Facebooku či jinde na Internetu.

10.5. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.).

10.6. Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

10.7. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

10.8. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Instagram či Facebooku. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Instagramu či Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Instagramu / Facebooku.

10.9. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V Praze, dne 25. 2. 2020

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací